Woolman SE

Dataskyddsförklaring

Vi hanterar våra kunders personuppgifter ansvarsfullt, med respekt för integriteten. Vid behandlingen av personuppgifter följer vi god databehandlingspraxis, inbyggt dataskydd (privacy by design) samt gällande lagar och förordningar. Det är vår uppgift som registeransvarig att se till att den registrerades rättigheter garanteras. Vi handlar efter följande dataskyddsprinciper.

Kundens intresse

Utgångspunkten för insamlandet och behandlingen av personuppgifter är att erbjuda en positiv kundupplevelse och tjänster som kunden har nytta av.

Behövlighet

Vi behandlar personuppgifter endast i särskilt definierade syften som vi informerat kunden om. Vi samlar inte in eller lagrar uppgifter vi inte behöver om våra kunder.

Öppenhet

Vi informerar kunden om personuppgiftshanteringen på ett förståeligt sätt. Kunden har alltid rätt att kontrollera, korrigera och uppdatera sina personuppgifter eller be att uppgifterna raderas. Vi är skyldiga att meddela om eventuella dataskyddskränkningar.

Ansvarsfullhet

Vi använder personuppgifterna ansvarsfullt, med respekt för kundens rättigheter och integritetsskydd. Endast särskilt utnämnda personer har tillgång till personuppgifterna. Tillgången till personuppgifterna är alltid skyddad med adekvata säkerhetsåtgärder.

Våra registerbeskrivningar:

Nyhetsbrev