Integritetspolicy för Nordic Shipping App

Woolman producerar, utvecklar och administrerar applikationen Nordic Shipping App som kan integreras i plattformar för e-handel. Woolman samlar in, lagrar och hanterar personuppgifter tillhörande registrerade personer i enlighet med EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning, GDPR, samt statlig dataskyddslagstiftning. Vi använder oss av tydligt definierade processer, handlingar, policyer och handlingar gällande dataskydd.

1. Personuppgiftsansvarig

Woolman Oy, org. nummer: 2817702-7, Adress: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland

2. Kontaktpunkt för data

Woolman Oy, org.nummer: 2817702-7, Adress: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland. Kontakt och förfrågningar gällande datakontroll och personuppgifter besvaras på support@woolman.io.

3. Registrets namn

Integritetspolicy för Nordic Shipping App

4. Stöd för behandling av personuppgifter

Den legitima grunden för hanteringen av personuppgifter är en relation mellan Woolman  och en e-handlare som har införskaffat Nordic Shipping Application (NSA) add-on. NSA add-on hanterar personuppgifter som rör e-handelskunder och skickar dem vidare till transportbolag för att säkerställa produktleverans. Hanteringen av personuppgifter kan läggas ut till en annan del av bolaget eller till tredje part i enlighet med EU:s uppgiftsskyddsförordning och nationell lagstiftning.

5. Uppgiftsregistrets innehåll

NSA add-on hanterar de personuppgifter till mottagarna av leveranser och auktoriserad tredje part (dvs. leveranser till tredje part) som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Registret kan innehålla följande information:

  • mottagaren eller den auktoriserade personens för- och efternamn
  • gatuadress, postnummer, stad, region, telefonnummer och e-postadress för att skicka meddelande om ankomst samt för att utföra leveransen
  • eventuella extrauppgifter om leveransadressen
  • eventuell extrainformation relaterad till leveransen.

6. Lagringstid för informationen

Information kommer att lagras så länge personuppgiftsansvarig har ett legitimt behov av den i hanteringssyfte. Uppgifterna kommer att lagras under den tid det tar för att slutföra leveransen. När personuppgifterna inte längre behövs för hanteringen, och inte senare än sex (6) månader efter leverans, kommer all information och säkerhetskopior att raderas ur registret. 

7. Vanliga uppgiftskällor

NSA add-on är en fristående applikation som en e-handlare kan integrera in i sin plattform för e-handel via en avtalsrelation. Add-on-applikationer åtar sig att åtfölja de villkor, instruktioner och avtal som gäller för e-handelsplattformen, vilka handlaren i sin tur har accepterat i och med avtalet om e-handel på sådana plattformar. Just nu fungerar NSA add-on i enlighet med villkoren på följande e-handelsplattformar: Shopify inc. (https://www.shopify.com/legal). Genom ett avtalsförhållande med e-handlaren får NSA add-on legitim tillgång till handlarens e-handelsplattform. NSA add-on samlar in de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy och skickar den vidare till transportbolagen.

Vi använder oss av kakor – från kakor kan vi samla in information om din IP-adress, när du besökte webbplatsen, vilka sidor du besökte, hur länge och vilken webbläsare du använde; du kan använda inställningarna på din webbläsare för att blockera eller begränsa kakor på din enhet

8. Vanlig överföring av uppgifter inom EU eller utanför EES

Personuppgifter hanteras av Woolman, eller tredje part som arbetar för Woolman. Inga andra överföringar av personuppgifter kommer att ske. Tredje parter kan vara leverantörer av e-handelsplattformar som e-handlare har ett avtalsförhållande till. Personuppgifter kan överföras eller tas emot som temporära filer om kunden ger sitt medgivande. Informationen i dessa register kommer endast att behandlas för ett specifikt ändamål med tydligt definierade instruktioner.

Information lämnas över till myndigheter om detta krävs enligt lag eller i rättsliga processer, exempelvis för att undersöka och förhindra oegentligheter.

Information kan, om så är nödvändigt, överföras utanför EU och EES i enlighet med EU:s uppgiftsskyddsförordning och nationell lagstiftning. Woolman  reserverar sig rätten att överföra all information, inbegripet personuppgifter, till tredje part i händelse av företagsförvärv, sammanslagning eller någon annan form av affärsuppgörelse.

9. Gemensamt registeransvarig med Facebook

Vi har sammanställt separat dokumentation gällande vår roll som gemensam registeransvarig med Facebook. Du kan läsa den här

10. Skyddsprinciper för registret

Alla personuppgifter som lagras är konfidentiella. Personuppgifter behandlas endast i tekniska överföringar genom säkra gränssnitt. Endast personer som på grund av sin arbetsbeskrivning måste ha tillgång till systemen har rätt att hantera personuppgifter. Uppgifterna lagras i system som skyddas av högteknologiska skyddsåtgärder och åtkomst begränsas med hjälp av användarkontroll och identifiering.

11. Registrerade personers rättigheter

Woolman lyder bestämmelserna gällande registrerade personers rättigheter avseende Nordic Shipping Act i enlighet med följande:

Rätt till tillgång och rättelse
Registrerade personer har rätt att be om att felaktiga uppgifter rättas. Det ska ske skriftligt enligt avsnitt 2 i detta dokument. Registrerade personer har rätt att få tillgång till den information som lagras och hanteras gällande dem. Förfrågningar gällande personuppgifter ska göras i enlighet med avsnitt 2 i detta dokument. Svaret på förfrågan skickas när personen har blivit identifierad.

Rätt att förbjuda hantering
Registrerade personer har rätt att förbjuda personuppgiftsansvarig att hantera uppgifterna i samband med direkt marknadsföring och försäljning genom att informera personuppgiftsansvarig om detta i enlighet med avsnitt 2 i detta dokument.

Rätt till radering
Registrerade personer har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig raderar personuppgifter gällande dem och att det ska göras så snart som möjligt. Förfrågningar gällande personuppgifter ska göras i enlighet med avsnitt 2 i detta dokument.

Rätt att bli bortglömd
Registrerade personer har rätt att bli bortglömda. I detta fall raderas alla personuppgifter om den registrerade personen från Woolman Nordic Shipping App genast och på obegränsad tid, förutsatt att det inte finns något legitimt skäl att behålla dem. Om en registrerad person önskar använda sig av sin rätt att bli bortglömd måste en förfrågan göras i enlighet med avsnitt 2 i detta dokument.

Rätt till uppgiftsportabilitet
Registrerade personer har rätt att erhålla sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format. Följande gäller uppgifter som den registrerade personen har tillhandahållit.  Förfrågningar gällande personuppgifter ska göras i enlighet med avsnitt 2 i detta dokument. Svaret på förfrågan skickas när personen har blivit identifierad.

Rätt till begränsning av behandling
Registrerade personer har rätt att begära att den registeransvarige begränsar hantering. Detta skulle gälla i en situation där den registrerade personen väntar på svar från Woolman gällande begäran om rättning eller radering. En begäran ska göras skriftligt enligt avsnitt 2 i detta dokument. 

Rätt att klaga
Registrerade personer har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet när det gäller hur personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifterna. Klagomålen inlämnas till en tillsynsmyndighet. I Finland är det Dataombudsmannens byrå https://tietosuoja.fi/en/home)

12. Ändringar i vår integritetspolicy

Woolman utvecklas ständigt och förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Den kan även ändras på grund av förändringar i lagstiftningen. Alla ändringar gäller så snart de har publicerats. Woolman uppmuntrar registrerade personer att ibland läsa igenom sidan för att få den senaste informationen gällande vår integritetspolicy.